Analizando una newsletter

Avís legal                  Certificat LOPD
Anuncios

Blogguer o WordPress? Aprende sobre estas herramientas. — Balta Santos

Blogguer y WordPress son, sin duda, las mejores herramientas de blog para un community manager. WordPress es desde hace mucho años el líder absoluto del mercado: … 5.404 palabras más

a través de Blogguer o WordPress? Aprende sobre estas herramientas. — Balta Santos

“Los docentes debemos integrar el pensamiento visible en todas las etapas” — Anna Forés Miravalles

https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/pensamiento-visible-educacion/85176.html En los últimos años se ha venido hablando cada vez más de enseñar a pensar, aprendizaje basado en el pensamiento, aprendizaje basado en la comprensión. ¿Por qué este énfasis en el tema? ¿No pensábamos y enseñábamos a pensar y a comprender ya en la escuela? Y si hay que hacer algo de manera diferente, ¿están […]

a través de “Los docentes debemos integrar el pensamiento visible en todas las etapas” — Anna Forés Miravalles

EDUCACIÓ EN VALORS

ÀREA D’EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS. Orientacions als centres

L’objectiu de l’àrea és donar elements als alumnes perquè siguin capaços de viure plenament i de manera feliç i perquè puguin contribuir al benestar dels qui els envolten, tant dels qui els són més propers com dels qui, desconeguts, els són més llunyans.

En el món complex d’avui és imprescindible treballar actituds i valors que contribueixin a la convivència, al respecte dels drets de les persones i a l’assoliment d’unes condicions de vida dignes per a tothom. Els alumnes, en el marc d’una escola inclusiva, han d’aprendre a ser competents per viure i conviure d’acord amb els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.

Aquesta àrea ha de promoure en els alumnes les habilitats de pensament i de raonament que són a la base del sistema de judicis i valors que orienta la nostra actuació com a membres de la societat i que conforma, en definitiva, una determinada actitud ètica. Aquestes habilitats han de promoure un pensament independent i autònom que pugui contrastar de manera crítica les opinions dels altres, tant les directes com les transmeses pels mitjans tecnològics i de la informació, per tal d’acceptar-les o descartar-les. Un pensament que ha de ser lògic, raonable, ordenat i clar, perquè contribueixi a la comprensió adequada de la realitat i a la formació d’un judici propi. Els nois i noies es dotaran així d’un sistema de valors i de creences adaptables a les circumstàncies dinàmiques de la vida.

L’enfocament de l’àrea ha de posar un èmfasi especial en l’assoliment d’actituds i d’hàbits de conducta al llarg de tota l’etapa i en l’adquisició d’habilitats mentals, d’autoconeixement, d’autocontrol, d’empatia i d’assertivitat.

Serà tasca de l’equip de mestres d’anar concretant els aspectes que es treballaran en cada curs, adaptats als processos maduratius dels infants. Tota la vida del centre ha de ser coherent amb l’esperit de respecte, justícia i col·laboració que es desprèn dels continguts que aquí es presenten i que no només són responsabilitat d’aquesta àrea, sinó que són una finalitat transversal de tota l’escola.

Els documents del centre (el PEC, les NOF i el Projecte de convivència) han de recollir aquest enfocament. Aquesta és una àrea que, com les altres, s’ha d’avaluar per tal de comprovar l’assoliment dels objectius per part dels alumnes.

Estructura i contingut de l’àrea

L’àrea s’estructura en quatre blocs que agrupen els continguts ordenant-los des d’una dimensió més individual fins a una de més col·lectiva.

 

BLOC 1. APRENDRE A SER I A PENSAR Inclou el treball de les habilitats de raonament i de reconeixement de les emocions i els sentiments.BLOC 2. APRENDRE A ACTUAR DE MANERA AUTÒNOMA I COHERENT Contribueix a l’adquisició d’actituds personals des de la motivació i des de l’esforç que ajudin a superar obstacles i a actuar d’una manera resilient. ES BASEN EN EL TREBALL DEL JO
BLOC 3. APRENDRE A CONVIURE Aporta elements perquè l’alumnat comenci la seva relació harmònica amb els altres. ES BASA EN EL TREBALL DEL JO I ELS ALTRES
BLOC 4. APRENDRE A SER CIUTADANS RESPONSABLES EN UN MÓN GLOBAL Aporta els elements de relació per a la societat més àmplia en què el ciutadà es troba immers. ES BASA EN EL TREBALL DEL JO, ELS ALTRES I EL MÓN

 

 

 

BLOC 1 – APRENDRE A SER I A PENSAR

El primer bloc, Aprendre a ser i a pensar, inclou el treball de les habilitats de raonament i de reconeixement de les emocions i els sentiments. El domini d’aquestes habilitats ha de permetre a l’alumne la capacitat de gaudi personal en la vida quotidiana, de sorpresa davant de la realitat i el desig de conèixer-la i entendre-la, i ha d’encaminar-lo cap a l’exercici de la llibertat de pensament, pas necessari per a la pràctica d’una visió crítica.

Formen part d’aquest bloc 1:

– Les estratègies per a l’autoconeixement i l’autoestima

– La identificació dels trets de la identitat personal i de les emocions i els sentiments propis

– El treball dels processos de raonament

– Les habilitats de concentració, d’atenció, d’interiorització, de reflexió…

– Les estratègies per al diàleg com l’argumentació, la contraargumentació i les proves

– L’expressió d’opinions i judicis de manera assertiva mitjançant la conversa, la discussió i  el debat

– L’actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat

– La identificació dels propis prejudicis i estereotips

– El rebuig de comportaments i actituds discriminatoris

Són exemples d’activitats adequades per a aquest bloc 1:

– La realització de jocs en què es posin de manifest i s’acceptin les diferents

maneres de ser de cadascú

– La identificació dels fets i les conductes que ens produeixen diferents sentiments, creences, prejudicis…

– L’expressió plàstica o amb el cos d’emocions i sentiments

– Les converses i diàlegs en què els alumnes comparin fets, estableixin relacions, contrastin opinions i vagin construint coneixement

– L’establiment de rutines que permeten que tots els alumnes se sentin protagonistes en algun moment

– El visionat i l’audició de recursos audiovisuals amb el posterior diàleg en què els alumnes valorin els aspectes de la realitat que s’hi ofereixen

– La pràctica de rutines que incorporen l’expressió dels sentiments i la concreció dels hàbits

BLOC 2 – APRENDRE A ACTUAR DE MANERA AUTÒNOMA I COHERENT

Els continguts del segon bloc, Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent, han de contribuir a l’adquisició d’actituds personals des de la motivació i des de l’esforç que ajudin a superar obstacles i a actuar d’una manera resilient. També han de contribuir a la coherència entre les accions fetes i el sistema propi de valors així com al desenvolupament d’hàbits de conducta responsable, a partir dels quals l’alumne sigui conscient de les conseqüències dels seus actes i les tingui en compte a l’hora de prendre decisions.

Formen part d’aquest bloc 2:

– El treball de les habilitats personals d’autonomia i resiliència

– L’impuls d’actituds de responsabilitat que promoguin el compliment dels deures i l’acceptació de les conseqüències dels actes fets

– L’anàlisi de les situacions de l’entorn proper que representen un repte i de les alternatives que s’hi plantegen

– L’autogestió de les emocions i els sentiments propis

– L’autoregulació de la conducta

– La valoració de l’esforç i la motivació

– L’estímul d’actituds de coherència

Són exemples d’activitats adequades per a aquest bloc 2:

– Jocs que estimulin l’esperit de superació i el pensament alternatiu

– La reflexió sobre la correcció de determinats comportaments relacionats amb les emocions que els produeixen

– L’ús de recursos que ens ajuden a reduir els nivells de tensió (respiració, música relaxant…)

– El diàleg sobre els objectius que tenim a la vida, els obstacles que s’hi interposen, els recursos que tenim per assolir-los i els sentiments que ens provocaran l’èxit o el fracàs en el seu assoliment

– El visionat i l’audició de recursos audiovisuals amb el debat posterior en què els alumnes analitzin i valorin els sentiments i emocions provocats per fets diferents o trobi exemple de conductes resilients

– L’audició de contes i el diàleg posterior en què es presentin exemples de model de conductes assertives

– Produir textos o presentacions audiovisuals o dramatitzar situacions en què es posin de manifest valors com la coherència, l’esforç, la motivació…

BLOC 3 – APRENDRE A CONVIURE

El tercer bloc, Aprendre a conviure, prepara l’alumne per a una relació harmònica amb els altres, en la qual els desacords i discrepàncies siguin resolts amb el mínim perjudici per a tots; per a això cal donar eines o estratègies per al control dels impulsos i desenvolupar les habilitats prosocials que faciliten la gestió positiva dels conflictes.

El món globalitzat i divers en què vivim ens obliga, a més, a donar la màxima importància a una acció educativa que promogui el respecte a les diferències. Per altra banda, la complexitat del món, social, científic i tecnològic ha comportat l’especialització i la parcel·lació dels sabers i ha fet més necessària que mai la capacitat per al treball en equip.

Així mateix, es fa necessari un ús responsable de les TAC que suposi el respecte per als drets i la intimitat d’un mateix i dels altres. L’aula i l’escola, en tant que espais de treball i convivència, són espais ideals perquè l’alumne comenci l’entrenament en aquestes habilitats.

Formen part d’aquest bloc 3:

– La identificació de les emocions i els sentiments dels altres

– L’expressió empàtica i assertiva dels sentiments i emocions utilitzant el llenguatge verbal i no verbal

– La gestió de les pràctiques de cortesia i de les normes i els límits en la conducta

– El treball d’habilitats socials, com l’agraïment, la disculpa, l’elogi, l’empatia i l’assertivitat

– L’impuls d’actituds de cooperació, solidaritat i altruisme

– La valoració de l’amistat i el treball d’actituds que contribueixen al benestar emocional del grup

– El treball d’estratègies de mediació i la gestió positiva dels conflictes: el diàleg i les actituds pacífiques

– L’estímul d’actituds de sensibilitat, de respecte i reconeixement envers els altres i la seva diversitat i l’acceptació dels diferents models familiars, religiosos i culturals

– El coneixement i el respecte pels drets i deures de tots i la pràctica de les normes de convivència

– L’impuls de la participació democràtica en el funcionament de l’aula i de l’escola

– L’assumpció de responsabilitats i compromisos en activitats de l’entorn més proper

– L’ús respectuós, segur i responsable dels recursos digitals i tecnològics

Són exemples d’activitats adequades per a aquest bloc 3:

– Exercicis que permetin identificar conflictes en estudis de casos reals o simulats

– Exercicis que permetin avaluar les possibles respostes als conflictes a partir de

la identificació de les conseqüències de cadascuna d’elles

– Dramatitzacions de situacions o anàlisi de recursos audiovisuals en els quals es manifestin situacions de conflicte i diàleg sobre les alternatives de solució

– Activitats en què es valorin les aportacions fetes per homes i dones de diferents condicions i cultures

– La produccció de textos escrits, orals o audiovisuals que exemplifiquin situacions relacionades amb les normes de convivència de l’escola o de la societat

– Activitats d’anàlisi dels mecanismes de participació dels alumnes a l’escola

– Activitats que permetin conèixer i valorar la diversitat cultural existent a l’aula, així com cercar els elements comuns

BLOC 4 – APRENDRE A SER CIUTADANS RESPONSABLES EN UN MÓN GLOBAL

El quart bloc, Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global, aporta els elements de relació per a la societat més àmplia en què el ciutadà es troba immers. Cal conèixer els mecanismes de què la societat s’ha dotat perquè el seu funcionament respongui a principis democràtics i en els quals la veu de tots sigui tinguda en compte mitjançant l’entesa i el respecte. Cal considerar les diferents dimensions, des dels àmbits més propers a l’alumne i al ciutadà (la localitat, la nació i l’Estat) fins a l’àmbit europeu i el món global. S’hi emmarquen també els valors i les actituds que han de portar l’alumne a comprometre’s en la millora de les condicions de vida de les persones més desfavorides i en la solució dels reptes que l’època actual presenta, com ara la cultura d’un consum responsable, la defensa del medi ambient, etc.

S’inclouen en aquest bloc 4:

– El treball dels hàbits cívics en les relacions personals i en l’ús dels béns comuns i dels serveis públics

– La identificació dels drets i deures individuals i col·lectius

– La valoració positiva de la democràcia com a sistema i com a valor.

– El coneixement dels mecanismes de la democràcia política

– La valoració de la participació com un dret i un deure

– La sensibilització vers els valors de justícia, igualtat, equitat i llibertat i el rebuig de les causes i comportaments que provoquen marginació i discriminació

– L’impuls d’actituds i estratègies personals i col·lectives de consum responsable i cura del medi

– La interpretació crítica de la realitat que ens presenten els mitjans de comunicació, inclòs el llenguatge publicitari i les xarxes socials

Són exemples d’activitats adequades per a aquest bloc 4:

– L’audició o lectura de contes i textos literaris i l’anàlisi de les conductes dels personatges en les seves relacions amb els altres

– Diàlegs en els quals s’analitzin les notícies presentades pels mitjans de comunicació

– El comentari de recursos en els quals es presentin i s’expliquin els mecanismes del sistema democràtic (les eleccions, la divisió de poders…), així com els principals textos legals

– La dramatització de situacions en què es reprodueixin o es transgredeixin els rols a què els diferents gèneres s’han vist abocats

– L’anàlisi del contingut de la publicitat i dels estereotips lingüístics des d’una perspectiva de gènere

– Visionat de vídeos i pel·lícules en les quals es manifestin situacions d’injustícia o de falta de llibertat i debat sobre les seves causes

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

El treball de l’àrea d’Educació en valors socials i cívics es complementa amb el de les altres àrees, ja que és un àmbit transversal que requereix una base àmplia de coneixements, i amb els principis generals que conformen la vida quotidiana de l’escola. No pot entendre’s aïllat ni, encara menys, en contradicció amb aquests. Les actituds i els valors s’adquireixen sobretot a partir de les vivències i l’observació dels models socials.

Especialment les competències que es desenvolupen en l’àrea de Medi fan referència a la dimensió de la vida ciutadana en la qual els alumnes han de dur a la pràctica un sistema de valors i actituds positiu i convivencial. També el treball de l’àmbit lingüístic té molts lligams amb aquesta àrea: ha d’afavorir l’expressió dels sentiments i les emocions i ajudar a la simulació de conductes, pràctica que serà a la base de moltes de les activitats desenvolupades; per altra banda, ha de potenciar l’ús d’un registre i d’un to adequats en la relació amb els altres.

La metodologia de l’àrea ha de promoure la interiorització dels hàbits més que no la memorització de coneixements; s’ha de basar en activitats de simulació, de reflexió, de joc, de lectura, i ha d’utilitzar els recursos audiovisuals i digitals com a elements de debat i contrast d’opinions. La pròpia dinàmica de l’aula i de l’escola dóna molt sovint motius per a l’anàlisi de les situacions que s’hi produeixen. El treball en equip i cooperatiu és una metodologia que en si mateixa ja promou valors de col·laboració i unes relacions personals d’empatia.

El docent haurà de crear un clima de tranquil·litat, de diàleg i de confiança que faciliti la comunicació i l’expressió de sentiments. Haurà de posar en valor les conductes i actituds positives que es produeixen en el marc de l’aula o de l’escola i que serveixende model i d’exemple.

Al llarg de l’educació primària els nens i les nenes passen per diversos moments en la seva evolució madurativa. Cal adaptar els objectius i les activitats de l’àrea per tal que s’adeqüin a les seves necessitats i capacitats.

ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ

Per a l’avaluació d’aquesta àrea convindrà observar la capacitat d’anàlisi, judici i valoració de l’alumne i de quina manera la seva conducta és inspirada per un sistema de valors afavoridor del creixement personal i de la convivència. És evident que una part dels objectius no es podran avaluar només amb la informació de què disposa l’escola, per a la qual cosa serà imprescindible compartir objectius i coordinar-se amb les famílies.

Com a instruments d’avaluació seran útils pautes d’observació, que pot omplir el mateix docent o pensades per ser utilitzades com a elements d’autoavaluació o  oavaluació, o qüestionaris que valorin tant els coneixements com la conducta i les actuacions de l’alumne.

RECURSOS PER AL TREBALL DE L’ÀREA DE L’EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS

Projecte de convivència: L’aplicació per a l’elaboració del Projecte de convivència del Departament d’Ensenyament ofereix als centres educatius orientacions i recursos per treballar amb els alumnes diversos valors i actituds.

La convivència en els centres d’educació infantil i primària: Objectius, actuacions i propostes pedagògiques

Educació per a la ciutadania: Pàgina web de la XTEC

Recursos per al projecte de convivència: Pàgina web de la XTEC

Habilitats socials i educació de valors des de l’educació tutorial: Propostes metodològiques, activitats, recursos… de l’Anna Carpena:

Internet segura: Recursos de l’Edu365.cat

Educació en valors i recursos per a l’educació especial: Blog de Iolanda Roset

Caceres de tresors sobre valors: Pàgina de Núria Alart

Contes amb valors: Pàgina de Núria Alart

Una escola amb drets: Pàgina web de la UNICEF amb recursos sobre els drets de la infància

Jocs i dinàmiques: Escola de cultura de pau de la UAB

“Senderi”: Pàgina web dedicada als valors

“Decideix tu”: Programa de competència social (doc 1)

“Decideix tu”: Programa de competència social (doc 2)

Les dones en els dibuixos animats: ¿Bellas o bestias?, anàlisi del sexisme a les pel·lícules de Schrek i La bella i la bestia.

Vídeos per treballar valors: Al bloc Quadrats rodons

Symbaloo d’educació emocional: Creat per La Caseta, un lloc especial

Dossier per pensar sobre la guerra i la pau: Materials delgrup IREF

“Coneix els teus drets”: Pàgina web creada pel Col·lectiu d’educadors socials, Secretaria d’Infància i Adolescència…

Educarueca. Sesiones de tutoría organizadas para todo este curso: Blog sobre Dinámicas para tutoría

Educació emocional. Una filosofia de vida: Blog de M.Teresa Abellán Pérez

“Tractem-nos bé”. Guia per als alumnes de primària:  Material de tutoria sobre assetjament; Jordi Collell i Carme Escudé

Educant les emocions i els valors: Tauler al Pinterest de Sònia Bosch

Educació en valors: Tauler al Pinterest d’Aina

Connectant mons: Proposta col·laborativa d’escoles de tot el món, d’Intermón-Oxfam

 

 

 

 

Nuevas tecnologias en restauración

tic hostelería2.jpg

La inversión en innovación y desarrollo es una de las prioridades de cualquier empresa. En el caso del sector de la Restauración las nuevas tecnologías está revolucionando el mercado. Los restaurantes que han invertido en innovación han visto cómo las nuevas tecnologías les ayudan a conocer mejor los gustos de sus clientes y con ello, mejorar su posicionamiento.

Ya existen en nuestro país, como en el resto de Europa, experiencias de éxito en la aplicación de la innovación en el sector de la Restauración. Es el caso del restaurante Etxanobe en Bilbao que ha utilizado los recursos que le ofrece la tecnología para crear un nuevo concepto, el restaurante interactivo. Una innovación que le permite mejorar el trato con el cliente y ofrecer una nueva experiencia gastronómica al cliente. Fernando Canales, chef del restaurante, explica cómo la idea de sustituir la carta tradicional por un iPad en el que los comensales puedenelegir los platos, ver los ingredientes e incluso ver en un vídeo cómo se ha elaborado la receta mejora notablemente la relación con el cliente. Además, el iPad les permite opinar sobre el mismo al instante.

 

Ventajas e inconvenientes de las TIC en educación.

En este siglo XXI estamos viviendo una creciente revolución digital, en cuestión de pocos años hemos pasado de utilizar el móvil como herramienta para llamar, a usarlo con todas las funcionalidades de un ordenador.

Las TIC, más conocidas como tecnologías de la información, han llegado para facilitarnos nuestro modo de vida. Son utilizadas en numerosos ámbitos, como el político, empresarial, en el hogar, incluso hasta en el ámbito educativo y pasando por muchos otros.

Nuestra sociedad ha sufrido una rápida adaptación a este cambio, aceptando las nuevas tecnologías como compañeras de vida diaria, por ello la educación se ha visto envuelta en la necesidad de adaptarse e introducir estos cambios tecnológicos y para ello, tras realizar un estudio pedagógico, ha optado por integrar las TIC como herramienta para acompañar y ayudar en la mejora de los conocimientos.

Al incorporarlas en la educación, obtenemos una serie de ventajas e inconvenientes. Como ventajas podemos destacar que:

  • Mejora la MOTIVACIÓN e INTERÉS del alumnado.
  • Aumenta la INTERCONEXIÓN entre los alumnos, se conectan des de diferentes países e intercambian experiencias, además se produce una COOPERACIÓN pues los alumnos pueden trabajar proyectos conjuntamente y se fomenta la COMUNICACIÓN.
  • Se desarrolla la imaginación, CREATIVIDAD e INICIATIVA del alumno.
  • El alumno es más AUTÓNOMO, busca información por si solo.

Los inconvenientes de las TIC en educación son:

  • Aumenta la DISTRACCIÓN del alumnado, ya que navega por Internet y puede acceder a páginas que no están relacionadas con el tema que va a trabajar. Además, hay que destacar que se produce una PÉRDIDA DE TIEMPO por las innumerables fuentes de información que encontramos en Internet.
  • Puede provocar ADICCIÓN a ciertos programas (chats, videojuegos…) y ANSIEDAD con la utilización de estas tecnologías.
  • Muchas de las fuentes de información no son fiables, con lo que nos encontramos con un descenso de la FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN.
  • Los CONOCIMIENTOS pueden llegar a ser INCOMPLETOS, la acumulación de datos confunde a los alumnos.
  • Su utilización inapropiada puede llegar a AISLAR al alumno impidiendo que utilice otros métodos de comunicación.

Finalmente, en este blog hemos podido conocer algunas de las ventajas e inconvenientes que tienen las TIC en la educación.

Y tú, ¿estas de acuerdo? ¿Que opinas al respecto?

Espero leer con mucho gusto vuestros comentarios.

 

 

Las TIC. ¿Inclusión o exclusión?

Esta pregunta siempre resuena en mi cabeza cuando oigo hablar de de la tecnología, de internet o de la facilidad de acceso que ofrecen estos recursos, pero ¿son realmente  tan inclusivos? Quiero decir, ¿nos facilitan a tod@s el acceso a la información?  o por el contrario, ¿Son recursos que generan exclusión? Entiendase como exclusión, la de tipo digital.

Es indudable que la llegada a nuestras vidas de las nuevas tecnologías ha generado grandes cambios y muchos de ellos beneficiosos. Se han modificado las formas de relacionarse, la forma en la que buscamos empleo, la forma en la que estudiamos, y se ha creado una nueva generación de personas, totalmente adaptadas a estos sistemas y que le pueden sacar el mayor provecho, creando nuevos usos para ellas.

Las nuevas tecnologías están implantadas en, casi cualquier lugar: en los trabajos, en las aulas, en nuestros hogares, y eso, muestra la generalización de su uso.

No obstante, contra más cosas positivas busco o encuentro sobre las TIC, más consciente soy de que, todas estas ideas que refuerzan lo inclusivas y universales que pueden ser las nuevas tecnologías,  las he generado desde mi visión: persona nacida en 1990, criada en una familia con recursos suficientes para ofrecerle a sus hijos la posibilidad de tener un ordenador, una consola o un móvil, y que ha crecido en aulas del siglo XXI con acceso, en muchos casos, a internet.

Pero no podemos obviar que la generalización de las TIC ha afectado, en forma negativa a  los colectivos más vulnerables: gente mayor, inmigración, personas con pocos recursos o discapacitados, que encuentran más dificultades para acceder a las nuevas tecnologías. Todos conocemos personas que o por cuestiones económicas o por cuestiones de edad no les es fácil el acceso y uso de estas tecnologías.

Por tanto, y a modo de conclusión personal, creo que las TIC pueden crear inclusión siempre y cuando los gobiernos y demás instituciones, faciliten realmente el acceso de la población a estos recursos maravillosos que pueden facilitarnos mucho la vida con sus usos y aplicaciones.

Me encantaria leer vuestros comentarios y opiniones al respecto,

Saludos y hasta la próxima entrada!

Los ataudes más originales

La historia del ataúd refleja los ritos funerarios de la historia

Si hay algo ineludible en la vida es la muerte, y los ataúdes nos acompañan en este tránsito desde, más o menos, el cuarto milenio antes de Cristo. Un repaso por la historia del ataúd nos lleva a los primeros cestos de juncos trenzados que se usaban como féretros en la civilización para amortajar a sus fallecidos.

El nacimiento de los ataúdes se asocia con la necesidad antigua de conservar encerrado el espíritu de los muertos, para evitar que se levantaran y empezaran a perseguir a los vivos. Esta idea pervivió con el paso del tiempo y las civilizaciones, aunque en algunas culturas antiguas se consideraba que necesitaban una mejor manera de conservar su espíritu.

Las lápidas tienen su origen en las piedras pesadas y de grandes dimensiones que se colocaban para asegurar que los espíritus no pudiesen huir del ataúd, lo que era una de las prioridades para las creencias religiosas de las civilizaciones antiguas.

Con el paso del tiempo, los ataúdes dejaron de ser la ‘prisión de los espíritus’ y se convirtieron en un espacio confortable donde descansar para siempre. Además, los ataúdes actuales tienen una importante función de conservación del cuerpo, lo que representa una señal de respeto para los fallecidos. Esta idea es la que sigue vigente en nuestra sociedad, aunque la evolución tecnológica de los últimos tiempos ha conseguido que los ataúdes actuales tengan poco que ver con los de hace siglos.

El modelo de ataúd contemporáneo más clásico es una caja de madera con alguna imagen o talla relativa a la creencia del muerto o a la tradición religiosa de la zona.

En la actualidad, se fabrica una amplia gama de ataúdes, desde los de metal a los concebidos para crematorio, mucho más sencillos. La preocupación por la ecología también ha conseguido que se fabriquen féretros de materiales tan diversos como la caña de bambú o el cartón.

ataud-ghana

De hecho, en ciertas regiones de África Occidental, como en Ghana, es tradición enterrar a los seres queridos en ataúdes personalizados, donde podemos encontrar diseños muy elaborados y originales como el que vemos en la foto.  De esta forma, tratan de enterrar a los seres queridos en un ataúd que simbolice sus aficiones y sus pasiones en vida, desde aviones, teléfonos móviles, o cámaras de fotos. ¡Y hasta martillos!

La última novedad en el sector son los ataúdes con hilo musical y Wifi, fabricados para que los amantes de la música puedan escuchar sus canciones favoritas después de morir. Su sofisticación es tal que permite que amigos y familiares vayan actualizando la lista de reproducción.

 

Ataúdes ecológicos, económicos y biodegradables

 

ta.biodegradable

¿Imaginas enterrar a tu ser querido y que la descomposición del cuerpo sirva para nutrir el crecimiento de un árbol? Esta es la alternativa ecológica que presenta el proyecto italiano Capsula Mundi, basada en una nueva forma de entender la muerte y el entierro humano mediante ataúdes biodegradables que transforman los cadáveres en árboles.

 

 

 

 

La cuina del Japó.

Fa uns anys, el menjar japonès era un gran desconegut per tots nosaltres, quant veies per la televisiò menjar amb “palillos” ens assemblava poc menys que una heroicitat en sí mateixa, els nens veien el Doraemon menjant els “pastissets ” rodons que li agradaven tantissim i tots volien tastar·ho,  miravem pel·licules on la gent menjava peix globo, peix cru, arròs enganxat, tot tant encisador com era entrar als primers restaurants xinesos  amb aquella decoraciò , la música i tots els abaloris que penjàven.

Que poc ens podiem arribar a imaginar que cauriem de quatre grapes dins el  increïble món dels sentits del japonesos. Que ens deliriem per menjar peix cru, gelats de té, postres fetes de mongetes , pastissets  d´arròs, espagettis gruixuts amb molt de suc i menjats amb palillos…Tot un món per descobrir!!! Poc a poc anirem coneixent la seva gastronomía i  com l´hem adaptat als nostres gustos.

Imagen relacionada

GEOGRAFIA Y TURISMO A TRAVÉS DE LA RADIO

 

 

A través de la radio en ondas cortas o una forma más actualizada a través de internet, paginas web y app de las propias emisoras podemos tener información sobre diferentes países del Mundo.

Conocer la cultura de los diferentes países nos puede ser útil por cultura general, si algún día queremos viajar a ese país, ya sea como turismo, como para migrar.

 

 

Mapa de Canadá

Conocer Canadá

Mapa de Suiza

Turismo en Suiza

Mapa de República Checa

Información sobre Chequia

Mapa de Alemania

Conocer Alemania y aprender alemán

Mapa de Francia

Información sobre Francia

 

Mapa de Bélgica

Bélgica en español

 

Mapa de Cuba Imagenes de Cuba

Información sobre Cuba